Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 

1. Működési engedély, irányadó rendelkezések

A go Utazási Iroda Kft. (a továbbiakban utazási iroda) számára az utazásszervezői tevékenység folytatását a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal engedélyezte. Az utazási iroda (adatok lent) által szervezett utazásokra az utazásszervező és utazásközvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet, illetve a Polgári Törvénykönyv (415-416 §) és a vonatkozó nemzetközi egyezmények rendelkezései, illetve a jelen „Általános szerződési feltételek”-ben leírtak az irányadók.

2. Az utazási iroda adatai

utazási iroda neve: go Utazási Iroda Kft.

címe: 1052 Budapest, Városház utca 6.

működési engedély száma: U-001694

vagyoni biztosíték: OTP Bank Nyrt.

adószáma: 25074561-2-41

cégjegyzék száma: 01-09-198247

telefonszáma: 06 1 445 43 44 vagy 06 30 328 328 2

e-mail címe: info@go-utazasiiroda.hu

web címe: www.go-utazasiiroda.hu

az iroda nyitva tartása: H-P 10.00-16.00

3. Teljesítés és fizetés

Az utazási iroda köteles az utazási szerződésben meghatározott utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból és az ezzel összefüggő részszolgáltatásokból – így különösen szállásból, étkezésből, programokból, transzferekből – álló szolgáltatást teljesíteni, a megrendelő utas pedig köteles a díjat megfizetni. Az utas számára az alábbi fizetési módok állnak rendelkezésre:

-készpénz az utazási iroda irodájában, személyesen

-készpénz az utazási iroda bankszámlájára, bankfiókban történő befizetéssel

-átutalás az utazási iroda bankszámlájára

-bankkártya az utazási iroda irodájában, személyesen

-bankkártya az utazási iroda weboldalán, online

A fizetéshez szükséges banki adatokat az utazási iroda az árajánlatban, vagy - online helyfoglalás esetén – weboldalán adja meg.

4. Legalább két turisztikai szolgáltatásból álló utazások

Jelen szerződési feltételek a go Utazási Iroda Kft. által szervezett, legalább két turisztikai szolgáltatásból - jellemzően személyszállításból, transzferből, szállásból, étkezésből, idegenvezetésből, szórakoztató ill. kulturális programokból – álló utazásokra vonatkoznak. Csak repülőjegy vásárlása esetén a go Utazási Iroda Kft. repülőjegyértékesítésre vonatkozó feltételei érvényesek (l.  „Tájékoztató a repülőjegyvásárlás feltételeiről”). 

5. Utazási szerződés

Az utazási szerződés az utazási iroda által szervezett utazásra a jelentkezés nyilvántartásba vételét, az előleg (vagy, a teljes díj, amennyiben a teljes díj  esedékes – részletek a 7. pontban) befizetését követően, az utazási szerződés utas és utazási iroda által történő aláírásával egyidőben, a hivatkozott jogszabályok és feltételek szerint jön létre. Az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik a jelen általános szerződési feltételek (amelyeket az utas megismert és az utazási szerződés aláírásával elfogad),  az utas részére - az utazási iroda által - az indulást megelőző héten, írásban (e-mail-ben vagy postán) megküldött „Utastájékoztató”, illetve – amennyiben az utas biztosítást kötött - a Biztosítótársaság által előírt feltételek, valamint a megrendelt utazás részleteit tartalmazó „Árajánlat”.

6. A részvételi díj kiegyenlítésének ütemezése

Az indulás napját megelőző 30. napnál később történő jelentkezés esetén a teljes díj (részvételi díj + illetékek) befizetése egy összegben esedékes. Az ennél korábban történő jelentkezés esetén - az utazási szerződés megkötésével egy időben - a részvételi díj negyven százalékát (40%) kitevő előleget kell befizetni, majd a részvételi díj fennmaradó részének kiegyenlítése, valamint az illetékek megfizetése legkésőbb az indulás napját megelőző 30. napon esedékes (szokásos fizetési ütemezés). Előfordulhat, hogy az utazási iroda ettől eltérő fizetési ütemezést ír elő, de csak abban az esetben, ha

-az utazási iroda valamely közreműködője szigorúbb fizetési ütemezést ró rá

vagy

-az utazási iroda a szokásosnál szigorúbb fizetési ütemezés esetére alacsonyabb részvételi díjat ajánl fel, mint a szokásos fizetési ütemezés esetére

7. A részvételi díj megváltozásának lehetősége

Az utazási iroda a részvételi díjat az utazási szerződés létrejöttét követően megemelheti, ha:

-a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket) időközben megemelkednek,

-azt az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek megváltozása indokolja,

-a deviza (az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti) forintárfolyamának megváltozása azt indokolja.

A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, s a szerződésben pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját is. A díjemelés indokát a díjemelés közlésével egyidejűleg kell az utassal közölni. Az utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdését megelőző 20. napnál később már nem emelhető. Amennyiben a díjemelés mértéke a 8 %-ot meghaladja, az utas írásban elállhat a szerződéstől és ez esetben tőle bánatpénz sem követelhető. Ha azonban elfogadja az emelést, úgy a felek a korábbi szerződésüket kötelesek módosítani.

Előfordulhat, hogy az utazási iroda hatáskörén kívül eső okból (pl. időjárási viszonyok, műszaki probléma, légitársaság vagy légügyi hatóság döntése) a repülőjáratok késnek vagy a menetrend megváltozik, s ennek következtében programok elmaradnak és/vagy az utazás lerövidül. Az ebből adódó kellemetlenségekért, károkért az utazási iroda nem vállal felelősséget.

8. Elállás lehetősége

Az utasnak lehetősége van – az utazás megkezdésének napját megelőzően bármikor - az utazási szerződés egyoldalú visszamondására (elállás), melyet írásban kell megtennie. Az elállás akkor válik hatályossá, ha az elállásról szóló nyilatkozat a go Utazási Iroda Kft.-hez igazoltan megérkezik. Elállásnak minősül az is, ha az utas előzetes nyilatkozat nélkül nem kezdi meg az utazást, ebben az esetben az utazás megkezdésének időpontja tekintendő elállási időpontnak. Elállás esetén a go Utazási Iroda Kft.-t bánatpénz illeti meg, az alábbiak szerint:

-az indulás napját megelőző 60. napnál korábban történő lemondás esetén az utazási iroda nem számít fel bánatpénzt

-az indulás napját megelőző 59. és 30. nap közötti lemondás esetén a bánatpénz a részvételi díj 10 %-a

-az indulás napját megelőző 29. és 19. nap közötti lemondás esetén a bánatpénz a részvételi díj 50 %-a

-az indulás napját megelőző 20. napnál később történő lemondás esetén a bánatpénz a részvételi díj 100 %-a

A fenti esetekben a go Utazási Iroda Kft. jogosult az őt megillető összeget a befizetett díjból megtartani. A fennmaradó összeg az utast illeti. Az utas által befizetett díjból (díjelőlegből) visszatartott bánatpénzt a Biztosítótársaság – amennyiben az utas ún. útlemondási (sztornó)biztosítást kötött – a biztosítás feltételei szerint – egyes esetekben önrész levonásával  - megtéríti. Az utas nem köteles bánatpénzt fizetni, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül.

Gyakran előfordul, hogy a fuvarozó (pl. alacsony költségstruktúrában üzemelő illetve kedvezményes tarifákat nyújtó légitársaságok) és/vagy a go Utazási Iroda Kft. szállást szolgáltató külföldi partnere (pl. kedvezményes árú szállodai elhelyezést nyújtó helyfoglalási rendszereket/hoteleket üzemeltető és más  szolgáltatók) az utas részére nyújtandó szolgáltatások ellenértékének visszatérítését az utas elállásakor már egyáltalán nem teszi lehetővé, mely esetben a go Utazási Iroda Kft. a részére nem visszatéríthető repülőjegyek és egyéb utazási szolgáltatás értéke vonatkozásában nem kötelezhető a részvételi díj visszafizetésére.

9. Az utazási iroda elállása

Az utazási iroda - legkésőbb az utazás megkezdése előtt húsz nappal - írásban tett nyilatkozattal, elállhat az utazási szerződéstől. Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű, ún. helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazásszervezőnek lehetősége van. Akár azonos, akár magasabb értékű az a helyettesítő szolgáltatás az eredetihez viszonyítottan, az utas egyik esetben sem köteles azt elfogadni. A helyettesítő szolgáltatás az eredetitől eltérő úti célra is irányulhat. Ha az utazási iroda helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, úgy az utazási iroda köteles a részvételi díj kamattal növelt összegét az utas részére visszafizetni. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű és az utas azt elfogadja, az utazási iroda köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a helyettesítő szolgáltatáson, díjvisszatérítésen, díjkülönbözeten túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, kivéve a vis maior esetét (amikor az elállásra előre nem látható, nem befolyásolható, ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt került sor), illetve kivéve azt az esetet, amikor a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot.

10. A részvételi díj leszállítása

Ha az utazási iroda az utazási szerződésben vállalt szolgáltatást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. Amennyiben a szerződés szerinti szolgáltatás azért nem teljesült megfelelően, mert az utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe, úgy az utazási iroda nem köteles a szolgáltatás díját leszállítani és az igénybe nem vett résszolgáltatás értékét visszafizetni. Ha az utazási iroda az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni és megfelelő helyettesítő szolgáltatást sem tud nyújtani, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, akkor az utazási iroda - amennyiben az utas erre igényt tart - gondoskodik az utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról.

11. Reklamáció 

Az utasnak jogában áll (és kötelezettsége is) az utazási szerződésbe foglalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén kifogását - az utaskísérővel, a telepített idegenvezetővel, vagy ezek hiányában a helyszíni szolgáltatóval - haladéktalanul közölni. Ha az utas a közlést késedelmesen teszi meg, akkor az abból eredő kárért saját maga felelős. Az utazási iroda, illetve külföldi partnere köteles a tudomására jutott problémákat haladéktalanul orvosolni. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Utaskísérő vagy csoportkísérő személyről az utazási iroda abban az esetben köteles gondoskodni, ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatást igénybe vevő utasok létszáma eléri a tizenöt főt.

Az utazási iroda felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért is, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.

Ha azonban a nem teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, az utazási iroda nem felel a nem megfelelő teljesítésből eredő károkért. Ilyen esetek különösen a következők:

-ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza,

-ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazási iroda ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani

-vis maior esetén (elháríthatatlan külső okok, jelenségek, természeti elemi csapások, társadalmi-gazdasági katasztrófák, válságok egy adott földrajzi területen).

Vis maior, vagy külső, harmadik személy által előidézett körülmény esetén kártérítési kötelezettség nem terheli az utazási irodát, de az utazási iroda segítséget nyújt az utasoknak, ha nehézségeik támadnak.

12. Útlevél, védőoltás

Az útlevél beszerzéséről és érvényességéről az utas köteles gondoskodni.

A javasolt védőoltásokról és az esetleges betegségekkel, fertőzésekkel szembeni védekezés módjáról az utas köteles tájékozódni.

Az aktuális szabályokról az alábbi weboldalakon lehet érdeklődni: www.oek.hu és  www.konzuliszolgalat.kormany.hu

13. Személyiségi jogok

A személyiségi jogok védelme érdekében a go Utazási Iroda Kft. az utasok nevét, tartózkodási helyét, az elutazás és a visszaérkezés időpontját harmadik személy részére nem adja ki, kivéve ha azt az utas maga kérte. A go Utazási Iroda Kft. kéri utasait, hogy erről - elutazásuk előtt - tájékoztassák hozzátartozóikat.

14. Az utas nyilatkozata

Az utasnak az utazási szerződésben nyilatkoznia kell (az Áfa törvény 206.§-a szerint), hogy a szolgáltatást magánszemély utasként, nem adóalanyként vagy adóalanyként saját nevében, végső felhasználóként (azaz utasként) vagy adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.

15. Illetékesség

A szerződő felek a vitás kérdéseket megegyezés útján igyekeznek rendezni, illetve ennek esetleges hiányában a Pesti Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

  • |